Prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace video

Cursul oferă tehnici practice conform GDPR și Ghidul 3/2019 pentru gestionarea datelor video prin "GDPR VideoShield", asigurând echilibrul dintre securitate și confidențialitate.

De ce sa participi la curs?

Reglementările europene privind protecția datelor cu caracter personal pot fi dificil de implementat pentru companii sau oricare altă instituție/organizație iar repercusiunile pot fi foarte mari dacă se fac greșeli sau sunt trecute cu vederea anumite detalii.

„Monitorizarea automatizată sistematică a unui spațiu specific prin mijloace optice sau audio-video, în principal în scopuri de protecție a proprietății sau pentru a proteja viața și sănătatea persoanei, a devenit un fenomen important al zilelor noastre.

Această activitate presupune culegerea și păstrarea de informații sub formă de imagini sau informații audio-vizuale despre toate persoanele care intră în spațiul monitorizat, și care pot fi identificate în funcție de aspect sau de alte elemente specifice. Identitatea acestor persoane poate fi stabilită pe baza acestor detalii.

De asemenea, este posibilă prelucrarea suplimentară a datelor cu caracter personal cu privire la prezența și comportamentul persoanelor în spațiul dat.

Riscul potențial de utilizare abuzivă a acestor date crește în raport cu dimensiunea spațiului monitorizat, precum și cu numărul persoanelor care frecventează spațiul respectiv.

Acest fapt este reflectat de Regulamentul general privind protecția datelor în articolul 35 alineatul (3) litera (c), care prevede efectuarea unei evaluări a impactului asupra protecției datelor în cazul unei monitorizări sistematice pe scară largă a unei zone accesibile publicului, precum și în articolul 37 alineatul (1) litera (b), care impune operatorilor să desemneze un responsabil cu protecția datelor, dacă operațiunea de prelucrare, prin natura sa, necesită o monitorizare periodică și sistematică a persoanelor vizate.”

(Ghidul 3/2019 privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace video)

RQMcert

Trainer

Coordonator Cursuri Security Ion Iordache

Ion Iordache este consultant și trainer în domeniul securității private, a securitatii informațiilor și datelor personale, domenii în care, in ultimii 20 de ani a coordonat și/sau a livrat in mod direct formare profesionala pentru mai mult de 15.000 de persoane.

Cine poate participa?

Orice persoană care are nevoie de toate informațiile necesare pentru asigurarea  conformității prelucrării datelor cu caracter personal prin mijloace video conform Regulamentului (UE) 679/2016.

Curricula curs:

Ziua I-a Ghidul 3/2019 privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace video

 • Înțelegerea principiilor generale privind legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal prin mijloace video în conformitate cu GDPR.
 • Identificarea situațiilor în care se aplică derogarea privind activitățile domestice
 • Analiza condițiilor de utilizare a interesului legitim ca temei juridic
 • Exerciții practice de evaluare a necesității prelucrării și echilibrului de interese
 • Cunoașterea obligațiilor specifice privind transparența și informarea în cazul prelucrării datelor prin mijloace video.
 • Detalierea informațiilor obligatorii care trebuie furnizate în primul nivel (mesajul de avertizare)
 • Exemplificarea modului de furnizare a informațiilor de nivel 2
 • Studii de caz privind respectarea obligațiilor de transparență în diferite situații
 • Înțelegerea măsurilor tehnice și organizatorice necesare pentru o prelucrare adecvată și sigură a datelor prin mijloace video.
 • Prezentarea unor soluții tehnice care respectă principiul protecției datelor începând cu momentul conceperii
 • Analiza exemplelor de bune practici în aplicarea măsurilor organizatorice

Ziua a II-a Metodologia "GDPR VideoShield"

 • Realizarea unui audit pentru stabilirea gradului inițial de conformitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace video.
 • Identificarea tuturor mijloacelor video utilizate in cadrul organizatiei care prelucreaza date cu caracter personal (camere de supraveghere video, dispozitive mobile, laptopuri etc.)
 • Analizarea conformitatii fiecarui mijloc video in parte cu cerintele GDPR (temei legal, informarea persoanelor vizate, masuri de securitate etc.)
 • Evaluarea riscurilor asociate prelucrarii datelor prin mijloace video si stabilirea unor masuri suplimentare de asigurare a conformitatii, dupa caz.
 • Elaborarea unui plan de actiune cu termene si responsabilitati pentru remedierea eventualelor neconformitati identificate.
 • Testarea si validarea masurilor implementate pentru asigurarea conformitatii prelucrarii datelor cu caracter personal prin mijloace video.
 • Dezvoltarea unor proceduri si politici interne privind utilizarea mijloacelor video in concordanta cu cerintele GDPR.
 • Conștientizarea si instruirea personalului privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace video.
 • Identificarea situațiilor în care prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace video este permisă și a celor în care este interzisă conform legislației în vigoare.
 • Înțelegerea obligațiilor legale ce revin operatorului în cazul prelucrării datelor cu caracter personal prin mijloace video (informare, consimțământ, securitatea datelor etc.).
 • Cunoașterea drepturilor persoanelor vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal prin mijloace video și modul în care acestea pot fi exercitate.
 • Elaborarea documentelor necesare conformării cu cerintele GDPR privind prelucrare a datelor cu caracter personal prin mijloace video.

Alte detalii despre curs

RQM Cert pune la dispoziția cursanților un suport de curs cu peste 200 de pagini de materiale de instruire care conțin Metodologia GDPR VideoShield, explicații, îndrumări și exemple practice.

Detalii examen

La finalizarea cursului puteți susține examenul în uma căruia veți obține un certificat de absolvire care demonstrează că înțelegeți cerințele GDPR privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace video și cum să utilizați Metodologia GDPR VideoShield.

Course Dates and Prices